• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Opština Prnjavor važi za opštinu čija je preduzetnička kultura i preduzetništvo razvijenije od prosjeka Republike Srpske. Broj poslovnih subjekata je u porastu, dok vrijednost izvoza konstantno raste. Prednjače prerađivačka industrija i trgovina, koje zapošljavaju najveći broj radnika. Da bi se rast privrede, prije svega prerađivačke industrije nastavio, preduzećima su potrebni radnici koji posjeduju odgovarajuća znanja i vještine. Iako je na evidenciji u Birou za zapošljavanje registrovano 2.178 aktivnih tražilaca posla (2017), preduzeća imaju poteškoće sa nalaženjem obučenih radnika i definišu obezbjeđivanje ljudskih resursa kao jednu od primarnih prepreka za širenje proizvodnje i daljnji rast. Zbog toga je Odsjek za razvoj i preduzetništvo/Centar za investitore na usluzi investitorima, ukoliko je potrebno organizovati prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju radne snage, u skladu sa konkretnim potrebama.

Opština Prnjavor je izradila i Akcioni plan zapošljavanja za period 2018-2020. godine koji predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja. Razrađen je i plan implementacije za 2018. godinu, u kome su utvrđeni programi, mjere i projekti koji će se realizovati na teritoriji opštine kako bi se dostigli zacrtani ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti.

Aktivne mere uspostavljanja balansa ponude i potražnje na tržištu rada se primenjuju uz mogućnosti i korištenje potencijala svih relevantnih partnera na tržištu rada. Na ovaj način će se sa jedne strane sistemski olakšati nezaposlenima da steknu potrebne uslove za zaposlenje, a sa druge, kreiraće se uslovi za neometan razvoj sektora MSP i preduzetnika  i početak novih investicija.

Aktivna politika razvoja ljudskih resursa, u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja podrazumijeva niz mjera, uključujući sljedeće :

1

Godišnja analiza ponude i potražnje na tržištu rada

Analiza poredi raspoloživu radnu snagu prijavljenu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (aktivni tražioci posla) i radnu snagu koja će biti raspoloživa u narednom periodu (učesnici i studenti završnih razreda/godina) sa profilima radnika koje potražuju lokalna industrijska preduzeća. Ukoliko na tržištu rada nema profila koje potražuje privreda, planiraju se intervencije koje bi riješile taj problem. U dugoročnom smislu, rezultati analiza se koriste za usklađivanje obrazovnih profila srednjoškolskog obrazovanja sa potrebama lokalnih firmi, stipendiranje deficitarnih zanimanja, organizacija i finansiranje obuka za sticanje vještina i znanja za deficitarna zanimanja.

plan

Individualni planovi zapošljavanja za nezaposlene

Individualni plan zapošljavanja nezaposleno lice priprema u konsultaciji sa zaduženim licem iz Biroa za zapošljavanje i sadrži podatke o osobi koja traži zaposlenje, njeno zanimanje, aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja sa rokovima njihovog sprovođenja, mjere u koje će se lice uključiti radi bržeg pronalaska zaposlenja. Individualni plan zapošljavanja se prilagođava nezaposlenom licu, na osnovu stepena njegove zapošljivosti (lakše, uslovno ili teže zapošljivo lice).

obuka

Obuke za aktivno traženje posla

Među nezaposlenim licima se mogu izdvojiti dvije kategorije: lako zapošljivi i teže zapošljivi. Licima iz druge kategorije je potrebna pomoć da bi bili konkurentni na tržištu rada. Obuke za aktivno traženje su praktične obuke tokom kojih nezaposleni dolaze do informacija šta, gdje i kako mogu sami uraditi, ne čekajući poziv iz Zavoda za zapošljavanje, da bi došli do radnog mjesta i redovnih prihoda. Učesnici obuke se obučavaju za pisanje biografije (CV-ja) i prolaze kroz simulacije razgovora sa poslodavcem (intervju za posao) tokom kog spremaju odgovore na najčešća pitanja koje poslodavci postavljaju potencijalnim zaposlenicima. Ova vrsta obuke je sprovedena u više navrata krajem 2017. godine u sklopu projekta Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentost. Planira se održavanje ovakvih obuka za maturante koji će u 2018. godini postati aktivni akteri na tržištu rada.

industrija

Obuke za rad u industriji

Ukoliko analiza ponude i potražnje na tržištu rada pokaže da postoji nesklad u ponudi i potražnji na tržištu rada, u smislu da firme potražuju profile radnika kojih nema na tržištu, potrebno je preduzeti određene intervencije. Jedna od intervencija je obuka za rad u industriji. Radnici se obučavaju za obavljanje konkretne djelatnosti kroz obuke. Obuke sprovodi specijalizovana firma/ustanova ili se održavaju u samom preduzeću koje potražuje radnike. Obuke za rad u industriji su sprovedene krajem 2017. u sklopu projekta Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentost, a njihovo održavanje se planira i u 2018. godini.

prirucnik

Izrada i distribucija priručnika za traženje posla

Na osnovu održanih obuka za aktivno traženje posla, predviđena je izrada priručnika za traženje posla u pisanoj formi. Priručnik će sadržati sve koriste informacije sa obuke i koristiti onim koji su zainteresovani za sticanje ove vrste vještina.

projekat

Unapređenje kapaciteta za izvođenje praktične nastave

Da bi se unaprijedili kapaciteti za izvođenje praktične nastave u Centru srednjih škola „Ivo Andrić“, u 2018. je planirana nabavka opreme za učenje rada na CNC mašinama u saradnji projekta Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentost i Centra srednjih škola. U skladu sa nabavljenom opremom, planirana je i obuka nastavnika praktične nastave za korištenje opreme.

akreditacija

Akreditacija programa obrazovanja odraslih za CNC obuke

Usljed povećane potražnje industrijskih preduzeća za CNC operaterima, kao i opremanja Centra srednjih škola opremom za učenje rada na CNC mašinama, stvorila se mogućnost da se akredituje i pokrene program osposobljavanja u JU CSŠ „Ivo Andrić“ i stvore pretpostavke za zapošljavanje nezaposlenih s jedne, i zadovoljenje potražnje lokalnih preduzeća za ovim profilom radnika s druge strane.

podrska

Obezbjeđivanje sredstava za pružanje podrške zapošljavanju članova porodica poginulih boraca i RVI

Opština Prnjavor će u 2018. godini izdvojiti 40-50.000 KM za pomoć pri zapošljavanju članova porodica poginulih boraca i RVI Vojske Republike Srpske.

savjet

Funkcionalan rad Savjeta za zapošljavanje u okviru Privrednog savjeta

Savjet za zapošljavanje u okviru Privrednog savjeta će biti radno tijelo koje će se kontinuirano baviti problematikom zapošljavanja na prostoru opštine Prnjavor, što podrazumijeva praćenje trenutnog stanja i predlaganja izvođenja relevatnih intervencija Privrednom savjetu. Sastav ovog tijela omogućava sagledavanje problematike iz više uglova, njega čine predstavnici Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, lokalne privrede, Biroa za zapošljavanje i Centra srednjih škola.

industrija2

Promocija industrijskih zanimanja kod omladine i žena

Trenutno stanje na prostoru opštine je takvo da firme sve imaju problem sa nalaženjem kako obučenih radnika, tako i sve više zainteresovanih radnika generalno. Da bi se pobudilo interesovanje za industrijska zanimanja, planirana je promocija industrijskih zanimanja među nezaposlenim, osnovnoškolcima završnih razreda i drugim potencijalno zainteresovanim ciljnim grupama. Planirana je izrada brošure koja promoviše industrijska zanimanja na području opštine.

projekat2

Priprema projekata za zapošljavanje

Na prostoru Republike Srpske djeluje više projekata koji direktno ili indirektno podržavaju incijative koje se odnose na zapošljavanje. Direktno, u slučaju da je konkretan projektni zadatak određeni broj zaposlenih lica, a indirektan ukoliko je zadatak rast proizvodnje, izvoza i slično, što najčešće podrazumijeva i dodatna zapošljavanja. Aktivniji pristup prema ovim projektima bi omogućio da se postigne veći efekat zapošljavanja bez veće potrošnje javnih sredstava.

 

AKCIONI PLAN ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE PRNJAVOR