• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Principi rada Opštinskog razvojnog tima (ORT). Rad Opštinskog razvojnog tima (ORT) zasnovan je na principima međusobnog povjerenja i saradnje, partnerstva, aktivnog učešća, odgovornosti, te poštovanja rodne ravnopravnosti. Opštinski razvojni tim u revidiranom sastavu, imenovan je Rješenjem načelnika opštine od 19.04.2017. godine.

Članovi Opštinskog razvojnog tima

 1. Ljubiša Šikarac, načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – koordinator,
 2. Aleksandra Dalšašo Lepir, šef Kabineta načelnika – član,
 3. Srećko Aulić, sekretar Skupštine opštine – član,
 4. Svjetlana Kuzmanović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu – član,
 5. Brano Žunić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje – član,
 6. Zorica Suvajac, Odjeljenje za prostorno uređenje – član,
 7. Dalibor Preradović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije – član,
 8. Aleksandar Njegomirović, načelnik Odjeljenja za finansije – član,
 9. Suzana Švraka, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove poslove – član,
 10. Amel Kebić, Odjeljenje za inspekcijske poslove poslove – član,
 11. Mišo Vujić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – član,
 12. Dijana Milijaš Tripunović, Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – član
 13. Miladin Božunović, direktor, Planning d.o.o Prnjavor – član,
 14. Dragana Radulović, direktor JU Centar za socijalni rad Prnjavor – član,
 15. Mirela Milijaš, diektor JU CSŠ Ivo Andrić Prnjavor – član,
 16. Novka Dušanić, predsjednik Udruženja roditelja djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju Neven Prnjavor – član,
 17. Sanja Trivalić, odbornik – član,
 18. Dražen Mikić, odbornik – član.

Rješenje o imenovanju Opštinskog razvojnog tima možete preuzeti ovdje.

Zadaci Opštinskog razvojnog tima

Priprema i organizira proces izrade integrisane strategije razvoja Opštine

 • Identificira lokalne aktere, provodi analizu aktera, podstiče učešće i uključivanje lokalnih aktera u proces planiranja (javni sektor, NVO, MZ, poslovni sektor, akademska zajednica, ugrožene i socijalno isključene kategorije stanovništva);
 • Formira Partnersku grupu za razvoj opštine, organizuje i priprema njene sastanke, priprema izvještaje sa sastanaka;
 1. Izrađuje socio-ekonomsku analizu, stratešku plaformu i razvojne ciljeve
 • Prikuplja i obrađuje podatkе neophodne za izradu socio-ekonomske analize u saradnji sa relevantim akterima;
 • Izrađuje socio-ekonomsku analizu u saradnji sa relevantim akterima;
 • Prezentira nacrt socio-ekonomske analize Partnerskoj grupi za razvoj, prikuplja povratne informacije i finalizira analizu na osnovu preporuka Partnerske grupe, prije njenog dostavljanja načelniku i Skupštini;
 • Organizu je i podstiče participatorni proces definisanja strateške platforme razvoja i razvojnih ciljeva u okviru Partnerske grupe za razvoj.
sastanak ort
stratesko planiranje
 
 1. Izrađuje sektorske planove
 • ORT predleže, a načelnik odobrava, odabir tri člana ORT-a koji će koordinirati rad sektorskih radnih grupa i pripremu tri sektorska plana - plana lokalnog ekonomskog razvoja, plana društvenog razvoja, plana zaštite i unapređenja zaštite životne sredine, u skladu sa standardizovanom metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja; Na osnovu prethodne analize lokalnih aktera, preko koordinatora sektorskih radnih grupa uspostavlja   sektorske radne grupe, osiguravajući učešće relevantnih stručnjaka iz datog sektora, predstavnika javnog, nevladinog, privatnog sektora, mjesnih zajednica, predstavnika ugroženih i socijalog isključenih katerogorija stanovništva, i svih drugih aktera koji mogu doprinijeti kvalitetnom procesu izrade sektorskih razvojnih planova;
 • Koordinira radom sektorskih radnih grupa preko njihovih koordinatora, te osigurava provođenje sveukupnog procesa izrade sektorskih planova, uključujući:
 • SWOT analizu u datim sektorima i sektorsko fokusiranje;
 • Definisanje sektorskih operativnih ciljeva;
 • Definisanjeprograma, projekata i mjera u okviru datog sektorskog plana;
 • Pripremu projektnih ideja;
 • Utvrđivanje prioriteta u datom sektoru;
 • Definisanje indikatora za praćenje ostvarivanja ciljeva i implementacije datih sektorskih planova.
 • Po potrebi preko koordinatora sektorskih radnih grupa organizira ad hoc fokus-grupe sa relevantim akterima o specifičnim pitanjima od značaja za definisanje razvojnih prioriteta (npr. sa poduzetnicima, specifičnim ugroženim kategorijama stanovništva, i sl.);
 • Osigurava kontinuirano međusobno usklađivanje prioriteta sektorskih razvojih planova u skladu sa principima integrisanog planiranja razvoja, uiključujući i usklađivanje strateških prioriteta sa prostornim planom opštine.
 1. Izrađuje operativni dio integrisane strategije razvoja opštine
 • Priprema plan implementacije opštinske razvojne strategije na osnovu sektorskih razvojnih planova, vodeći računa o međusobnoj povezanosti i koordinaciji ciljeva, programa, projekata i mjera, te očekivanih rezulata sektorskih planova;
 • Osigurava horizontalnu i vertikalnu koordinaciju razvojnih dokumenata (razvojni dokumeni viših nivoa vlasti, okvirni višegodišnji i godišnji finansijski plan opštine, plan kapitalnih investicija, i sl.);
 • Priprema indikativne sektorske finansijske planove i finansijski plan strategije razvoja, osiguravajući horizontalnu i vertikalnu koordinaciju;
 • Izrađuje plana razvoja organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju strategije;
 1. Priprema nacrta integrisane strategije razvoja opštine
 • Po izradi prvog nacrta integrisane strategije razvoja opštine, organizira sastanak Partnerske grupe za razvoj, prezentira nacrt razvojne strategije i finalizira ga u skladu sa preporukama Partnerske grupe, prije dostavljanja konačnog nacrta razvojne strategije načelniku i daljeg upućivanje iste Skupštini opštine.