• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Opštinske naknade i takse

Nakon registracije poslovni subjekat je u obavezi da plaća sljedeće opštinske naknade i takse:

 • Komunalna naknada
 • Komunalna taksa
 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
 • Renta
 • Opštinska administrativna taksa

TABELARNI PRIKAZ OPŠTINSKIH NAKNADA I TAKSI


Cijene priključaka na infrastrukturne sisteme 

Cijene - KP "PARK" Prnjavor

Cijene - KP "VODOVOD" Prnjavor

Cijene - ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka RJ "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Prnjavor


Cijene komunalnih usluga

PREGLED CIJENA KOMUNALNIH USLUGA


Cijene komunikacionih usluga

PREGLED CIJENA KOMUNIKACIONIH USLUGA


Porezi i doprinosi

 • Porez na dodatu vrijednost: 17%.
 • Porez na dobit 10%. (svi izvoznici su oslobođeni poreza na dodatu vrijednost).
 • Porezi iz plate i na platu navesti procenat?
 • Doprinosi iz plate 33% (doprinosi za Penzijsko-invalidsko osiguranje, 18,5% doprinosi za zdravstvo 12%, doprinosi za nezaposlenost 1,5%, dječija zaštita 1%).

Članstvo u privrednim komorama

Članstvo u Spoljnotrgovinskoj komori BiH

Članstvo je obavezno za sve uvoznike i izvoznike. Osnovica za  obračun članarine  Komori je realizovani ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plate zaposlenih iskazan u završnom računu . Stopa članarine je 0,1%( za finansijski sektor, transport i komunikacije: 0,2%), a minimalan iznos članarine je 60 KM.

Članstvo u Privrednoj  komori  Republike Srpske 

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj.

Članovi Komore mogu biti i i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu.

Osnovica za obračun  članarine  je  ukupan prihod iskazan  u Bilansu uspjeha za prethodnu godinu.

Stope članarine su:

 1. 0,03% na ostvareni ukupan prihod veći od 600.000 KM do 100.000.000 KM, s tim da na godišnjem nivou ne može biti veća od 20.000 KM,
 2. 0,02% na ukupan prihod veći od 100.000.000 KM, s tim da na mjesečnom nivou ne može biti veća od 7.500 KM. Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod od 360.000 KM do 600.000 KM  plaćaju članarinu 15 KM mjesečno. Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod  manji od 360.000 KM plaćaju članarinu po stopi od 0,05%.

Drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu  plaćaju članarinu paušalno. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Komore.


Troškovi izdavanja dozvola

Vidjeti vodiče za urbanizam

 

Upis u katastar i zemljišne knjige

Više u Odluci o visini naknade za korištenje podataka i pružanje  usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove

 1. Cijena izdavanja kopije katastarskog plana za jednu parcelu – 13KM
 2. Cijena izdavanja posjedovnog lista po jednoj strani – 15KM
 3. Cijena izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka – 15KM

Ostali troškovi

 Cijena zemljišta

U industrijskoj zoni Vijaka : uslovi prodaje su definisani  Pravilnikom o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade.

 

Najam poslovnog prostora u užem gradskom jezgru (procjena): 7,00 - 15,00  KM/m2

 

Okvirne cijene gradnje po m2:

 • Proizvodne hale: 300 - 500 KM
 • Poslovne i stambene površine: 800 - 1000 KM