• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Postojeće poslovne zone na teritoriji opštine Prnjavor obuhvataju sljedeće lokacije:

  • Poslovna zona Export City i HGP,
  • Poslovna zona Jelšingrad i Standard,
  • Poslovna zona Topling i Sanino,
  • Poslovna zona Stara Vijaka

Nova poslovna zona Vijaka

poslovne zone

Većina poslovnih zona na teritoriji opštine je popunjena, a najveći potencijal za razvoj i privlačenje novih investicija ima nova poslovna zona Vijaka koja će biti stavljena u funkciju u tri faze.

Poslovno-turistička zona Vijaka

Poslovno turistička zona Vijaka prostire se na površini od 322,14 ha. Za ovu poslovnu zonu je usvojen Regulacioni plan, a u toku je rješavanje imovinskih odnosa na predmetnom zemljištu. Poslovno turistička zona Vijaka nalazi se u blizini magistralnog puta Banjaluka - Prnjavor - Derventa (M-16) i raskrnice magistralnog puta M-16 sa regionalnim putem R-474 (Čelinac – Prnjavor - Srbac, Srbac – Prnjavor - Doboj), i auto puta Banja Luka – Doboj „9 januar“. Ovaj auto put omogućiće poprečno povezivanje evropskog E pravca E-661 i koridora Vc, čime će Republika Srpska biti uključena u razvoj putne infrastrukture Bosne i Hercegovine.

isparcelisano zemljiste vijaka

Isparcelisano zemljište u poslovnoj zoni Vijaka

Poslovna zona Vijaka biće stavljena u funkciju u tri faze, u skladu sa regulacionim planom, kao što je navedeno u dokumentu ispod:

 

FAZNI PLAN PARCELACIJE POSLOVNE ZONE VIJAKA

 

Stanje prostorno-planske dokumentacije

Opština Prnjavor ima zadovoljavajuću pokrivenost strateškim i sprovedbenim prostorno-planskim dokumentima (preko 30 regulacionih planova i urbanističkih rješenja).

Usvajanjem Urbanističkog plana „Prnjavor“ teritorija urbanog dijela grada će se proširiti (VI zona obuhvata gradskog građevinskog zemljišta), te će se stvoriti potreba za izradu novih sprovedbenih prostorno planskih dokumenata.

Prostorni plan opštine Prnjavor je usvojen 2012. godine za period od 2010. do 2030. godine. Planski dokument obuhvata teritorijalnu površinu opštine od 630 km² i opisuje stanje organizacije, uređenje i korišćenje prostora (teritorija, stanovništvo, naselja, prirodni uslovi i resursi, infrastruktrura, privredne djelatnosti, javne službe i druge društvene djelatnosti), ocjenu stanja, potrebe mogućnosti i ciljeve organizacije, uređenje i korišćenje prostora, zaštitu životne sredine i odredbe i smjernice za sprovođenje plana.

Urbanistički plan „Prnjavor“ je strateški dokument koji se odnosi na period 2017. do 2037. godine. Trenutno je u fazi priprema Odluke za usvajanje konačnog dokumenta. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana „Prnjavor“ usvojena je na sjednici SO održanoj dana 14.05.2015. godine i donosi se na planski period od 20 godina. Planski dokument obuhvata urbano područje Prnjavor na površini od 20,85 km² ili 2.084,8 ha. Obuhvat Urbanističkog plana čini 3,31 % teritorije. Planskim rješenjima i mjerama predviđeno je poboljšanje stanja životne sredine – izgradnja kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uređenje vodotokova, organizovano sakupljanje komunalnog otpada i izgradnja centra za sakupljanje i razdvajanje otpada. Predložena je izgradnja novih saobraćajnica koje bi smanjile intenzitet saobraćaja u užem području grada. U oblasti prostorne organizacije privrede u prednacrtu Urbanističkog plana „Prnjavor“ predlaže se izbjegavanje lociranja kapaciteta industrije koje imaju veliki uticaj na životnu sredinu.

U narednom periodu, za planove kojima ističe rok, biće izvršena revizija i dopuna i finaliziraće se planovi čija je izrada inicirana ili je u toku.

 

Prostorno-planska dokumentacija opštine Prnjavor

Prostorni plan opštine Prnjavor 2010-2030.

Urbanistički plan – prostorna organizacija

Regulacioni plan poslovno-turističke zone Vijaka

Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana poslovno-turističke zone Vijaka