• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Programske mjere nenovčane podrške podeljene su na osam ključnih oblasti podrške koju nudi Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti - Odsjek za razvoj i preduzetništvo opštine Prnjavor:

 1. Kontinuirano praćenje i analiza stanja i potreba lokalne privrede, u cilju boljeg razumijevanja problema, prepreka i potreba preduzetnika
 2. Informisanje preduzetnika o svim temama važnim za rast i razvoj  njihovog poslovanja
 3. Konsultativne, savjetodavne i edukativne aktivnosti sa ciljem pružanja podrške u započinjanju poslovanja jačanju konkurentnosti i održivosti poslovanja, kao i daljih ulaganja u cilju rasta i širenja poslovanja
 4. Start-up podrška
 5. Konsultativne i savjetodavne usluge za preduzetnike koji se suočavaju sa poteškoćama u poslovanju
 6. Konsultativne i savjetodavne usluge za preduzetnike koji žele da prošire i unaprjede svoje poslovanje
 7. Promovisanje proizvoda i usluga MSP i preduzetnika koji posluju na teritoriji opštine Prnjavor putem internet stranice opštine, lokalnih medija, na domaćim i međunarodnim sajmovima, sa ciljem unaprjeđenja njihove konkurentnosti, kroz povećanje proizvodnih i uslužnih kapaciteta, uvođenja inovativnih proizvoda i usluga, unaprjeđenje kvaliteta proizvodnog procesa, proizvoda i usluga kroz uvođenje  proizvodnih i standarda kvaliteta, jačanje marketinških sposobnosti, poboljšanje plasmana na domaćem i inostranom tržištu, i dr.
 8. Povezivanje, umrežavanje i uvezivanje potencijalnih preduzetnika, a naročito mladih i žena, koji imaju kvalitetne, kreativne i inovativne poslovne ideje sa potencijalnim partnerima i finansijerima (privrednicima koji žele da kao partneri ili investitori podrže kreativne poslovne ideje i inovativne djelatnosti, bankama, investitorima iz dijaspore, stranim i domaćim investitorima, finansijskim institucijama na višim nivoima vlasti) u cilju ostvarenja neophodnih sredstava za započinjanje i realizaciju svog poslovanja. Saradnja sa udruženjima preduzetnika, esnafskim i strukovnim udruženjima u cilju unaprjeđenja javno-privatnog dijaloga, te boljeg razumjevanja nedostataka na tržištu, utvrđivanja administrativnih prepreka i konkretnih potreba preduzetnika, te  pružanja koordinirane i fokusirane podrške.

U okviru projekta GIZ EU ProLocal, početkom 2018. godine je sprovedena samoprocjena potreba MSP i preduzetnika – rezultate istraživanja pogledajte ovdje.

 

analizaOdsjek za razvoj i preduzetništvo vodi ažuriranu bazu podataka o lokalnoj privredi, uključujući broj registrovanih poslovnih subjekata (mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika), podatke o dostupnim lokacijama za investiranje i dostupnom poslovnom prostoru, podatke o ključnim privrednim sektorima na teritoriji opštine Prnjavor, troškovima poslovanja, potencijalnim izvorima finansiranja i dr.

Na osnovu ovih podataka, Odsjek za razvoj i preduzetništvo, kontinuirano prati i analizira stanje i potrebe lokalne privrede, omogućava definisanje mjera i projekata koji doprinose pobošanju poslovnog okruženja i razvoju MSP i preduzetništva na teritoriji opštine Prnjavor. Program podrške preduzetništvu, koji se definiše na godišnjem nivou, zasniva se na rezultatima sprovedenih analiza na godišnjem nivou.

 

 

Obavještavanje i izvještavanje postojećih i potencijalnih preduzetnika putem internet stranice namjenjene privredi o različitim pitanjima koja se odnose na:

 • Proceduru registracije preduzetnika;
 • Korake u započinjanju i uspostavljanju poslovanja i upoznavanje zainteresovanih fizičkih lica sa procedurom za registraciju preduzetnika;
 • Obavještenja o nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu i inovativnoj djelatnosti;
 • Dostupne domaće i strane izvore finansiranja (konkurse za dodjelu bespovratnih sredstava, pristup republičkim fondovima, mogućnostima za učešće na međunarodnim donatorskim projektima, razvojnim kreditima međunarodnih finansijskih institucija i dr.);
 • Objavljivanje novina u zakonodavstvu – komentari i tumačenja novih zakona, uredbi i podzakonskih akata, kao i izmjena i dopuna u postojećim pravnim propisima i pružanje konkretnih tumačenja, na zahtjev;
 • Upoznavanje preduzetnika sa obavezama i očekivanim troškovima poslovanja, porezima, naknadama i taksama;
 • Uslove za plasman robe i usluga na inostrano tržište;
 • Procedure zaštite intelektualne svojine;
 • Popularne proizvodne standarde i standarde kvaliteta;
 • Upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 • Objavljivanje informacija o potrebnoj radnoj snazi i prilikama za zapošljavanje;
 • Objavljivanje informacija o dostupnom poslovnom prostoru i raspoloživim lokacijama za investiranje;
 • Adresar/kontakt podatke organizacija koje preduzetnicima mogu pružiti stručnu i profesionalnu podršku (na primejer, u izradi biznis plana), banaka, agencija za promjet nekretnina, notara, advokatskih kancelarija i sl.
 • Objavivanje primjera dobre prakse i pozitivnih iskustava u osnivanju biznisa, inovativnoj djelatnosti, u zemlji i inostranstvu.

informisanje 

Konsultativne i savjetodavne aktivnosti razvrstavaju se prema sljedećim ciljnim grupama:

 • Potencijalnim preduzetnicima, odnosno „fizičkim licima“ koja planiraju da započnu poslovanje u formi registrovane preduzetničke djelatnosti;
 • Postojećim preduzetnicima, registrovanim na teritoriji opštine Prnjavor, koji imaju poteškoća u poslovanju i potrebna im je podrška u održanju svog biznisa i
 • Postojećim preduzetnicima, registrovanim na teritoriji opštine Prnjavor, koji žele da prošire svoje poslovanje, putem uvođenja novih proizvoda i usluga, proizvodnih standarda i standarda kvaliteta, proširenja tržišta nabavke, novog zapošljavanja, novih mašina i opreme, prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage i sl.

konsultacije 

Fizička lica koja žele po prvi put da započnu poslovanje, u okviru Programa podrške preduzetništvu mogu dobiti sljedeće usluge:

 • Univerzalne savjete „za početak poslovanja (start-up)“ u okviru internet prezentacije za privredu;
 • Konsultacije i savjete koji se odnose na predstavljanje, definisanje i testiranje poslovne ideje i/ili biznis plana (šta je usluga ili proizvod, kome je namjenjena, šta je inovativno, kakav je odnos ponude i tražnje, potencijalni kanali distribucije, itd.);
 • Tumačenje procedura, pomoć u popunjavanju zahtjeva i aplikacionih formulara za različite potrebe;
 • Podrška u nalaženju potrebnih profila radne snage i, ukoliko je neophodno, posredovanje u postupku dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika;
 • Posredovanje u organizaciji edukativnih događaja u oblasti osnivanja biznisa („start-up“);
 • Savjetovanje i konsultacije u vezi sa nalaženjem optimalnog izvora finansiranja, uključujući:
 • Domaće izvore finansiranja (Vlada Republike Srpske - dodjela budžetskih sredstava podrške u okviru razvojnih planova ministarstava),
 • Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske - kreditne linije namijenjene preduzetnicima i preduzećima za početne poslovne aktivnosti i razvoj poslovanja,
 • Garantni fond Republike Srpske - garancije namijenjene preduzetnicima sa kvalitetnim i perspektivnim projektima, a koji nisu u mogućnosti da obezbijede garanciju kod poslovne banke,
 • Zavod za zapošljavanje Republike Srpske - odobrava sredstva po projektima zapošljavanja i samozapošljavanja,
 • Komercijalne banke - kreditna sredstva za početne poslovne aktivnosti i poslovanje,
 • Evropske i bilateralne grant-sheme za razvoj preduzetništva,
 • Razvojne kredite međunarodnih finansijskih institucija za preduzetništvo,
 • Zainteresovane privatne finansijere i potencijalne partnere.
 • Podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu na nacionalnom, međunarodnom i lokalnom nivou;

registracijaRegistracija preduzetnika. Opštinska uprava Prnjavor vrši registraciju preduzetnika u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik RS",br. 117/2011, 121/2012, 67/2013 i 44/2016), dok Uredba o preduzetničkim djelatnostima (“Službeni glasnik RS",br 25/2015), sadrži listu djelatnosti koje preduzetnik može obavljati. Fizičko lice koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev Opštinskoj upravi Prnjavor. Obrazac zahtjeva sa uputstvom se može preuzeti u Šalter sali opštine Prnjavor, kao i putem zvanične internet stranice Opštinske uprave opštine Prnjavor. Popunjen obrazac i prateći dokumenti se predaju u Šalter sali Opštine, a ukoliko je zahtjev potpun i uredan, rok za donošenje rješenja o registraciji je dva radna dana (vidjeti Vodič za registraciju preduzetnika opštine Prnjavor).

 

Podrška za lica koja namjeravaju registrovati preduzetničku radnju podrazumijeva:

 • Informacije o dokumentaciji potrebnoj za registraciju;
 • Pomoć pri popunjavanju zahtjeva za registraciju;
 • Određivanje šifara djelatnosti;
 • Informacije o knjigovodstvenim agencijama koje mogu angažovati, o firmama koje izrađuju pečat, o načinu pribavljanja posebnih saglasnosti ukoliko su potrebne za pojedine djelatnosti (Uredba o preduzetničkim djelatnostima (Sl. glasnik RS-a broj 25/15); o troškovima koje će imati pokretanjem poslovanja.

Očekivani rezultat ove vrste podrške jeste olakšan proces započinjanja poslovanja, koji se može mjeriti porastom broja registrovanih preduzetnika u odnosu na prethodne godine, sa naročitim fokusom na osjetljive društvene kategorije

 

problemPotrebe preduzetnika se utvrđuju na osnovu rezultata sprovedenih anketa u odabranim sektorima privrede na godišnjem nivou, ili na osnovu pojedinačnih upita koje mogu uputiti tokom Dana otvorenih vrata ili putem direktnog kontakta sa Odsjekom za razvoj i preduzetništvo opštine Prnjavor.

Savjetovanje preduzetnika koji se bore za opstanak svog poslovanja dostupno je u obliku sljedećih aktivnosti:

 • Organizovanje i moderacija sektorskih sastanaka sa ciljem učenja i rješavanja problema sa kojima se preduzetnici susreću u razgovoru sa ravnopravnim kolegama iz sopstvenog sektora (peer to peer learning)
 • Razmatranje prijedloga za pružanje podrške određenim privrednim sektorima na sastancima Privrednog savjeta i predlaganje inicijativa u tom pravcu;
 • Organizovanje posjete preduzetniku od strane predstavnika Opštinske uprave, na njegov lični zahtjev,
 • Informacija o konkurentnosti industrijskog sektora i stanja na tržištu u kome preduzetnik posluje;
 • Preporuka za angažovanje stručne pomoći u procesu sagledavanja trenutnog stanja u poslovanju i definisanju strategije i taktike razvoja;
 • Savjetovanje u procjeni faktorskih uslova za poslovanje (prirodni resursi, kapital, kvalitet raspoložive radne snage, obrazovne institucije, itd.);
 • Uključivanje preduzetnika u programe edukacije i projekte podrške koji su trenutno dostupni;
 • Konsultacije o mogućnostima nalaženja dodatnih izvora finansiranja;
 • Pomoć u popunjavanju aplikacionih obrazaca za ostvarivanje novčanih sredstava;
 • Posredovanje u nalaženju strateškog partnera;
 • Povezivanje sa organizacijama koje se bave pružanjem podrške preduzetništvu.

Očekivani rezultat ove vrste podrške jeste smanjen broj ugašenih preduzetničkih radnji u odnosu na prethodne godine.

 

unaprijedjenjeMikro preduzeća i preduzetnici koji imaju tendenciju ka brzom rastu i širenju poslovanja su najveći generator razvoja lokalne zajednice. U ovu grupu spadaju, naročito, preduzeća i preduzetnici sa izvoznim potencijalom, kojima je potrebno osvajanje novih tržišta na lokalu i u inostranstvu, a da bi to postigli, moraju da budu visoko konkurentni, što podrazumijeva internacionalizaciju tržišta; inovativne, konkurentne proizvode (poboljšanje kvaliteta postojećih proizvoda i proširenje asortimana usluga i proizvoda); prepoznatljivost/brendiranje proizvoda i usluga; snažan marketinški kapacitet u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu; uvođenje novih tehnologija; posjedovanje adekvatnih međunarodnh standarda i sertifikata; visoko profesionalnu i kompetentnu radnu snagu; visok stepen inovativnosti i usklađenost ponude i potražnje.

Nenovčana podrška preduzetnicima koji spadaju u ovu grupu obuhvata:

 • Identifikovanje uspješnih preduzetnika i njihovih planova za razvoj putem godišnjeg anketiranja i organizovanja sektorskih sastanaka;
 • Posjete načelnika opštine uspješnim preduzetnicima, radi utvrđivanja konkretnih potreba;
 • Sprovođenje sektorskih analiza na godišnjem nivou;
 • Priprema izvještaja o rezultatima analiza sa prijedlozima za podršku i promovisanje uspješnih preduzetnika - za Privredni savjet;
 • Podrška u nalaženju adekvatne radne snage, u saradnji sa Biroom za zapošljavanje;
 • Pomoć u nalaženju lokacije za fizičko proširenje poslovanja;
 • Razmatranje mogućnosti za subvencionisanje ili oslobađanje od taksi i naknada;
 • Posredovanje u bržem dobijanju građevinskih i drugih dozvola;
 • Podrška u nalaženju poslovnih partnera i povezivanje sa potencijalnim partnerima na lokalu, iz dijaspore i drugih zemalja;
 • Podrška u popunjavanju aplikacionih formulara za dodjelu novčanih sredstava za plasiranje novih proizvoda, nabavku mašina i opreme, uvođenje proizvodnih standarda i sertifikata, standarda kvaliteta i dr (u okviru Programa podrške poljoprivredi opštine Prnjavor, iz republičkih ili donatorskih izvora finansiranja;
 • Podsticanje društveno-korporativne odgovornosti kod preduzetnika;
 • Organizovanje stručne prakse za učenike kod uspješnih preduzetnika;
 • Edukativne aktivnosti u oblasti marketinga i menadžmenta.
 • Podrška u eventualnoj promjeni registracije poslovanja iz preduzetnika u d.o.o., zbog rasta poslovanja.

Očekivani rezultat ove vrste podrške jeste povećan broj preduzetnika koji su imali ulaganja u opremu, nove tehnologije, standarde i sertifikate, razvoj radne snage, itd.

 

promocijaOpština Prnjavor i Odsjek za razvoj i preduzetništvo će promovisati lokalnu privredu izrađujući priče o uspješnim privrednicima i preduzetnicima, organizovati i učestvovati u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva u partnerstvu sa drugim organizacijama i institucijama.

Aktivnosti koje će se podržati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • Promovisanje preduzetništva putem internet stranice opštine;
 • Posredovanje u pokrivanju ključnih događaja za preduzetnike putem medija;
 • Predstavljanje uspješnih preduzetnika na internet stranici (na primjer, kroz akciju „preduzetnik mjeseca“);
 • Objavljivanje priča o uspešnim poduhvatima preduzetnika na internet stranici Opštine namjenjenoj privredi;
 • Promovisanje preduzetnika na lokalnim, domaćim i međunarodnim sajmovima;
 • Promovisanje ženskog preduzetništva putem organizacije medijskih događaja i na internet stranici Opštine namjenjenoj privredi;
 • Saradnja sa srednjoškolskim obrazovnim institucijama u cilju promovisanja omladinskog preduzetništva;
 • Organizovanje posjeta srednjoškolaca i mladih nezaposlenih osoba uspješnim firmama.

Očekivani rezultat ovih aktivnosti je bolja vidljivost i pozicioniranje preduzetnika koji posluju na teritoriji opštine Prnjavor na domaćem i međunarodnom tržištu.

 

povezivanjeOdsjek za razvoj i preduzetništvo podstiče komunikaciju, saradnju i partnerstva između MSP i preduzetnika i ostvarivanje kontakata i saradnje sa relevantnim institucijama, partnerima i potencijalnim izvorima finansiranja.

Opština Prnjavor će, u tom smislu, podržati aktivnosti poput;

 • Jačanja saradnje sa Udruženjima preduzetnika Prnjavor kroz rad Privrednog savjeta, tokom Dana otvorenih vrata za preduzetnike i kroz druge vidove podrške koja se pokaže kao potrebna;
 • Jačanja saradnje sa udruženjima preduzetnika i strukovnim udruženjima, putem sastanaka sa predstavnicima udruženja, organizovanjem sektorskih sastanaka, predlaganja inicijativa na sastancima Privrednog savjeta ili tokom Dana otvorenih vrata za preduzetnike;
 • Promovisanja postojećeg udruživanja i podsticanja novog udruživanja na internet stranici opštine Prnjavor namjenjenoj privredi;
 • Povezivanje sa privatnim partnerima i potencijalnim investitorima i drugim izvorima finansiranja;
 • Posredovanje u ostvarivanju kontakta sa predstavnicima relevantnih institucija na republičkom nivou (na primjer, putem gostovanja njihovih predstavnika na Danu otovrenih vrata);
 • Pregovori sa bankama u cilju ponude boljih uslova za finansiranje preduzetnika.

Očekivani rezultat ove aktivnosti je povećan broj inicijativa za unapređenje konkurentnosti preduzetnika i poboljšanje poslovnog okruženja, te ostvarena partnerstva i udruživanje preduzetnika.