• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Strateški okvir za javno-privatni dijalog

Javno-privatni dijalog (JPD) predstavlja jedan od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupan održivi razvoj opštine Prnjavor. Uspostavljanje i vođenje JPD-a predstavlja sastavni dio funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga, opština je osnovala Privredni savjet, koji čine predstavnici privatnog sektora, civilnog društva i lokalne samouprave.

ps

VIZIJA

Opština Prnjavor ima razvijen i konkurentan privatni sektor, sa kojim se redovno konsultuje i zajednički nalazi rješenja za sve aktuelne probleme zajednice i unapređenje poslovnog okruženja. Predstavnici privatnog sektora daju aktivan doprinos u radu Privrednog savjeta opštine Prnjavor i zajedno sa predstavnicima javnog sektora učestvuju u donošenju svih važnih odluka za socio-ekonomski razvoj cjelokupne zajednice.

MISIJA

Misija opštine Prnjavor jeste da obezbijedi privatnom sektoru pravovremene informacije, kvalitetne savjete, usluge i podršku iz oblasti upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem, putem javno privatnog dijaloga, a sve u cilju stvaranja povoljnijih uslova za razvoj poslovanja i konkurentnosti privatnog sektora i privlačenje novih domaćih i stranih investicija.

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA JAVNO-PRIVATNOG DIJALOGA U OPŠTINI PRNJAVOR

Opština ima za cilj da razvija, proširuje i unapređuje javno privatni dijalog, kroz:

 • Aktivno uključivanje predstavnika malih i srednjih preduzeća i investitora u konsultacije i procese donošenja odluka o ključnim pitanjima razvoja zajednice;
 • Javno, transparentno i participativno razmatranje svih odluka koje se odnose na potrebe privatnog sektora;
 • Podsticanje i unapređivanje organizacione kulture koja vrednuje mišljenje privatnog sektora, participativnost, inoviranje, proaktivnost i kontinuirano učenje i razvoj;
 • Prepoznavanje i isticanje privatnog sektora kao važnog resursa zajednice;
 • Motivisanje predstavnika privatnog sektora i civilnog društva da se aktivno uključe u planiranje, implementaciju i praćenje razvoja zajednice;
 • Sprovođenje inicijativa privatnog sektora za unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti;
 • Definisanje politika i procedura koje podržavaju i podstiču individualnu i organizacionu efikasnost i efektivnost, kako opštinske uprave, tako i privatnog sektora;
 • Unapređenje kvaliteta usluga za privatni sektor;
 • Podsticanje privatnog sektora na društveno-korporativnu odgovornost.

KLjUČNE AKTIVNOSTI OPŠTINE U OBLASTI JAVNO PRIVATNOG DIJALOGA

Konsultovanje privatnog sektora

 • Uključivanje privatnog sektora u proces strateškog planiranja integrisanog razvoja zajednice,
 • Uključivanje privatnog sektora u praćenje implementacije strateškog plana,
 • Anketiranje privrednog sektora radi razumijevanja opšteg stanja i za specifične potrebe,
 • Periodično posjećivanje privrednika i razmatranje važnih pitanja za njihov razvoj.

Informisanje privatnog sektora

 • Obavještavanje putem izvještaja, zvaničnih dopisa i cirkularnih pisama,
 • Informisanje putem pisanih i elektronskih medija,
 • Plasiranje svih informacija od značaja putem opštinske internet prezentacije, odnosno, veb stranice namijenjene privredi.

Postupanje po inicijativama privatnog sektora

 • Podrška u sprovođenju inicijativa i rješavanju problema privatnog sektora koji se odnose na poboljšanje uslova za poslovanje na lokalnom nivou,
 • Podrška u sprovođenju inicijativa koje se odnose na unapređenje poslovanja lokalnih malih i srednjih preduzeća, naročito u privrednim sektorima sa potencijalima za razvoj,
 • Upućivanje prijedloga ka višim nivoima vlasti i saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju inicijativa koje se odnose na poboljšanje sveukupnog poslovnog okruženja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Savjetovanje privatnog sektora i pružanje konkretne podrške i usluga u skladu sa iskazanim potrebama

 • Pružanje podrške u pristupanju različitim fondovima,
 • Pružanje neophodne logističke podrške postojećim i budućim investitorima,
 • Obavljanje i drugih aktivnosti u skladu sa potrebama privatnog sektora i mogućnostima Opštine.

Uključivanje privatnog sektora u proces donošenja odluka o razvoju zajednice,  unapređenju poslovnog okruženja i konkurentnosti privrede unapređenju poslovnog okruženja

 • Uključivanje privatnog sektora u odlučivanje o razvojnim prioritetima,
 • Uključivanje privatnog sektora u donošenje odluka o svim važnim pitanjima od značaja, uključujući i izgradnju opštinske infrastrukture za potrebe privrede i razvoja proizvodnih lokacija.

PRIVREDNI SAVJET

Privredni savjet se osniva sa namjerom da se uspostavi konkretan okvir za unapređenje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti u opštini Prnjavor, jačanje konkurentnosti MSP i preduzetnika i privlačenje domaćih i stranih investicija.

Nadležnost Privrednog savjeta obuhvata kandidovanje problema, inicijativa i davanje preporuka Načelniku opštine, Skupštini opštine, odjeljenjima opštinske uprave i drugim relevantnim institucijama na lokalnom i republičkom nivou u vezi sa olakšavanjem i ubrzavanjem poslovanja, rasta i razvoja preduzeća i preduzetničkih radnji na teritoriji opštine Prnjavor.

ps2
ps3

 

Glavni zadaci Privrednog savjeta su:

 • Dijagnoza administrativnih i drugih barijera i uskih grla kojima se ometa, usporava i otežava poslovanje privrednih subjekata i pokretanje novih preduzetničkih i poslovnih aktivnosti na teritoriji opštine;
 • Redovno međusobno informisanje javnog i privatnog sektora;
 • Praćenje i procjena djelotvornosti politika, mjera i instrumenata kojima se utiče na unapređivanje konkurentnosti preduzeća i jačanje preduzetništva;
 • Davanje preporuka i prijedloga koje vode smanjivanju i otklanjanju barijera, unapređivanju poslovnog okruženja i konkurentnosti privrede, te djelotvornijoj, harmonizovanijoj i efikasnijoj podršci razvoju preduzetništva i privrede u cjelini;
 • Razmatranje i pokretanje drugih korisnih inicijativa kojima se može unaprijediti preduzetništvo i konkurentnost preduzeća, te privredni i društveni razvoj Opštine u cjelini.