• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Novčana podrška preduzetništvu u oblasti poljoprivredne proizvodnje

agro investment2Opština Prnjavor na godišnjem nivou izdvaja određena novčana sredstva u okviru Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Proizvodnja kvalitetne hrane je osnova, životnim, ekološkim, proizvodnim, zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima svake opštinske uprave, samim tim i opštine Prnjavor. Rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje zahtijeva odgovarajuće instrumente direktne materijalno-finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima. Time se postiže proizvodno i tehnološko prestruktuiranje, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, zaštita životne sredine – održivi ruralni razvoj, optimalno korišćenje agrarnih resursa (zemljišta, voda, šuma, genetskih potencijala i dr.).

Opština Prnjavor, putem Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini u okviru svojih budžetskih mogućnosti, izdovojila je novčana sredstva za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, koja se usmjeravaju na izmjene strukture poljoprivredne proizvodnje, sa mješovite proizvodnje u pravcu razvoja stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, kao specijalizovanih odnosno pojedinačnih proizvodnji.

Sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje - Podsticaji poljoprivrednim proizvođačima (budžetska pozicija 414100) planirana su budžetom za 2018. godinu u visini od 410.000,00 KM, i koristiće se za sljedeće namjene kao:

 • Novčana sredstva za podsticanje razvoja stočarstva, pčelarstva, integralnog voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, uzgoja ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i organske proizvodnje,
 • Novčana sredstva za vanredne potrebe u poljoprivredi,
 • Novčana sredstva za kontrolu plodnosti zemljišta,
 • Novčana sredstva za osposobljavanje i uređenje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta,
 • Novčana sredstva za troškove rada Komisije za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske, putem zakupa.

agro investment1Novčana sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede podrazumijevaju jednokratne ili dvokratne isplate. U stočarskoj proizvodnji za predviđeni broj grla, a u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za podizanje dugogodišnjih zasada, stimulisanje biljne proizvodnje putem plaćanja po zasijanim površinama odnosno broju sadnica.

Dvokratna isplata podrazumijeva isplatu za nezavršeni dio tovnog ciklusa, odnosno za onaj broj grla koji do kraja kalendarske godine nisu dostigla ovim Programom propisane uslove uz pravilo da u prvoj isplati za tov (junadi, svinja) mora biti zastupljen minimalan broj grla naveden u podtački 3.1. Programa.

U izradi Programa su korištene odgovarajuće analize stanja poljoprivredne proizvodnje, sugestije poljoprivrednih proizvođača sa održanih sastanaka u 2017. godini pri čemu su uzeti u obzir svi kvantitativni pokazatelji koji utiču na poljoprivrednu proizvodnju kao i iskustvo koje je Odjeljenje imalo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Novčana sredstva za svaku godinu će se utvrđivati na osnovu istraživanja potreba poljoprivrednih proizvođača, kao i u skladu sa strateškim pravcima razvoja opštine Prnjavor.

Izvještaj o koristenju novcanih sredstava za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu

 

Opštinski podsticaji za zapošljavanje teško upošljivih kategorija

 

zaposljavanjePravilnikom o dodijeli podsticaja za zapošljavanje u privredi (Službeni glasnik opštine Prnjavor br. 11/18), predviđena je podrška privrednim subjektima u zapošljavanju novih radnika podsticajnim sredstvima kojima će se sufinansirati dio neto plate novozaposlenih osoba i to iznosu od 410 KM (iznos najniže plate u Republici Srpskoj) i naknadu za poreze i doprinose novozaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 224 KM, za period od 6 mjeseci.

Kompanije korisnici podsticaja će zaposliti lica iz navedenih ranjivih kategorija i dužni su ga zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci. Poslodavac je dužan na isplaćenu platu (koja ne može biti niža od odobrenih sredstava podsticaja) platiti sva zakonom propisana davanja (poreze i doprinose). Cilj poticaja: Stimulisanje zapošljavanja ranjivih kategorija u koje spadaju djeca poginulih boraca, ratni-vojni invalidi, te civilni invalidi.

Krajnji korisnici su privredni subjekti:

 • Koji su registrovani na području opštine Prnjavor,
 • Koji su uredno izmirili poreze i doprinose,
 • Koji nisu imali otpuštanja radnika kao tehnološkog viška u poslednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva,
 • Koji trenutno ne koriste podsticajna sredstva iz drugih izvora.

Komisija imenovana od strane Načelnika opštine izvršiće pregled pristiglih prijava, te utvrditi preliminarnu listu prijavljenih koji ispunjavaju definisane uslove i time se kvalifikuju za daljnji proces evaluacije, u roku od 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Poslodavac je obavezan na mjesečnom nivou dostavljati dokumentaciju koja dokazuje da su novozaposleni radnici zaposleni u njihovoj kompaniji (specifikaciju uz isplatu plata ovjerenu u Poreskoj upravi i platne liste zaposlenih) za svo vrijeme trajanja Ugovora sa Opštinom. U slučaju da dokumentacija nije pravovremeno dostavljena (rok će biti definisan Ugovorom koji definiše međusobne odnose Opštine i poslodavca) Opština će obustaviti naredne isplate (ukoliko je primjenjljivo).

Očekivani rezultati programa su povećan broj zaposlenih iz ranjivih kategorija, odnosno, smanjenje nezaposlenosti na području opštine Prnjavor. Preduzetnici dobijaju priliku da zaposle dodatnu potrebnu radnu snagu pod subvencionisanim uslovima navedenim u Programu. 

 

JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRIVREDIJAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRIVREDI

PRAVILNIK O DODJELI PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJEPRAVILNIK O DODJELI PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE