• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

04.11.2018.

Priča o prnjavorskoj vinariji “Fazan” u Naseobini Lišnja je priča o uspjehu, o porodici koja je samo zahvaljujući svom radu i trudu uspjela nešto što bi se većini učililo teško ili nemoguće – izvoziti vino iz BiH u Francusku. Iskrčili su zaraslu njivu i pokrenuli uspješan biznis.

13.10.2018.

Iako je veći dio preduzeća u vlasništvu muškaraca i iako se smatra da preduzeća, posebno industrijska, vode muškarci, u praksi se pokazuje da u značajnom broju preduzeća žene obavljaju i vode ključne poslove kao što su upravljanje finansijama, organizacija proizvodnje i komunikacija sa klijentima.

Rad na podizanju standarda u proizvodnji i kvalitetu proizvoda osnovni su principi na kojima se zasniva poslovanje Mesne industrije "Trivas" iz Prnjavora, a što potrošači kad-tad prepoznaju i nagrade povjerenjem. Bave se proizvodnjom konzerviranih mesnih prerađevina, trajnih suhomesnatih proizvoda i trajnih kobasica te polutrajnih proizvoda.

Go­diš­nji pro­met od oko 30 mi­li­ona ma­ra­ka, si­gu­ran po­sao sa "Ike­om", je­dnim od naj­ve­ćih ma­lo­pro­daj­nih lan­ca na­mje­šta­ja u svi­je­tu, te kon­stan­tan rast i in­ves­ti­ci­je, ono je što pre­du­ze­će "Stan­dard" iz Prnja­vo­ra iz­dva­ja od os­ta­lih ka­da je drvna in­dus­tri­ja u RS, ali i ši­re u pi­ta­nju.

Me­đu­tim, put ko­ji je pro­šla ova fa­bri­ka na­mje­šta­ja, ko­ja je pri­je ra­ta po­slo­va­la kao dio "Ši­pa­da", a ko­ju da­nas mno­gi uzi­ma­ju za pri­mjer, bio je sva­ka­kav, sa­mo ne la­gan i je­dnos­ta­van. Fabrika je osnovana 2002. Godine, a klju­čni mo­me­nat ko­ji je odre­dio su­dbi­nu i da­lji na­pre­dak ovog akci­onar­skog druš­tva de­sio se 2004. go­di­ne, ka­da je ve­ćin­ski pa­ket akci­ja ku­pila švaj­car­ska fir­ma "Daccomet AG", sa Edi­nom Da­ci­ćem na čelu, i pre­uzela po­slo­va­nje.