• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

NAČELNIK ODJELJENJA

 • Rukovodilac i predstavnik odjeljenja
 • Koordinator aktivnosti sa drugim odjeljenjima i državnim organima i organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja
 • Odgovoran za godišnje operativno planiranje, praćenje i izvještavanje o radu odjeljenja
 • Upravlja procesom strateškog planiranja razvoja grada
 • Planira, koordinira, prati i provodi aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa gradonačelnikom grada, i ostalim odjeljenjima u okviru gradske uprave,
 • Koordinira aktivnosti koje se odnose na unapređenje uslova za poslovanje privatnog sektora i promociju grada kao povoljnog poslovnog okruženja,
 • Osigurava kontinuitet u saradnji i pružanju podrške lokalnim MSP i preduzetnicima,
 • Promoviše javno-privatni dijalog, uspostavlja partnerske odnose i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između gradonačelnika grada, gradske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora, udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, strukovnih i sektorskih udruženja, obrazovnih institucija, itd) i koordinira aktivnosti u vezi sa javno-privatnim dijalogom prema višim nivoima vlasti i stara se o realizaciji inicijativa privatnog sektora,
 • Prati aktivnosti rada sa investitorima kako bi se odvijali bez prepreke i nepotrebnih zastoja u cilju podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja

 

ŠEF ODSJEKA ZA RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

 

 • Rukovodilac Odsjeka i koordinator svih poslova koji se odnose na upravljanje razvojem
 • Svakodnevno u direktnoj koordinaciji sa načelnikom odjeljenja preduzima sve potrebne aktivnosti u ostvarivanju funkcija upravljanja razvojem
 • Planira, vrši koordinaciju, prati i sprovodi aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa načelnikom odjeljenja (redovno ažuriranje baze podataka o ekonomskom razvoju, unapređenje uslova za poslovanje , pružanje podrške MSP i preduzetnicima, privlačenje investicija, provođenje projekata LER-a),
 • Koordinira prikupljanje ekonomskih podataka, analize ekonomskih sektora i pripremu ekonomskog profila grada,
 • Koordinira saradnju sa privatnim sektorom, ispituje i analizira potrebe malih i srednjih preduzeća i preduzetnika,
 • Predlaže moguća unaprjeđenja poslovnog okruženja na osnovu mišljenja, stavova i potreba poslovnog sektora, kao i zadovoljstva privrednika komunalnim uslugama i stanjem komunalne i druge infrastrukture,
 • Koordinira i usmjerava javno-privatni dijalog, priprema sjednice Privrednog savjeta, zapisnike i izvještaje,
 • Prikuplja i formuliše inicijative privatnog sektora za unaprjeđenje uslova za poslovanje i poboljšanje konkurentnosti MSP i postupa po njima ili ih upućuje odgovarajućim bitnim akterima na dalju razradu i realizaciju,
 • Održava redovne kontakte i posećuje lokalna MSP i preduzetnike u cilju utvrđivanja stanja lokalne privrede i njihovih konkretnih potreba,
 • Održava sektorske sastanke i prikuplja informacije o stanju u privredi i sektorima sa potencijalima za razvoj,
 • Organizuje B2B forume, tematske sastanke, okrugle stolove, i druge oblike  javno-privatnog dijaloga,
 • Podstiče i podržava udruživanje MSP, kao i preduzetnika,
 • Redovno informiše javnost i stalno unapređuje partnerske odnose između javnog i privatnog sektora,
 • Istražuje mogućnosti za uspostavljanje i razvoj javno-privatnih partnerstava.
 • Na osnovu provednih analiza, predlaže predlaže mjere za unaprjeđenje poslovne infrastrukture i lokacijskih uslova za investiranje, kao i pakete podsticaja i smjernice za ulaganje u sektore sa potencijalima za razvoj.
 • Prikuplja i redovno ažurira informacije o investicionim mogućnostima grada i  sektorskih mogućnosti, te vrši koordinaciju identifikacije poslovnih mogućnosti za ulaganje i prikupljanja informacija o poslovnom okruženju u RS i BiH.
 • U saradnji sa stručnim licem, radi na kreiranju i održavanju funkcionalne baze podataka i uvezivanje iste sa ostalim relevantnim odjeljenjima.
 • Osigurava promociju investicionih potencijala opštine na internet stranici opštine u investicionom vodiču, na sajmovima, prezentacijama, direktnim susretima sa potencijalnim investitorima i postojećim firmama, delegacijama privrednika i drugim zainteresovanim stranama te kroz ciljane sektorske prezentacije za ciljane potencijalne investitore
 • Koordinira sistematizovano servisiranje potencijalnih investitora od procesiranja prvog upita, kroz pomoć  u identifikaciji investicionih lokacija, pomoći u pribavljanju dozvola za građenje i drugih dozvola potrebnih za realizaciju investicije koje su u nadležnosti opštine, te pružanja ostalih informacija investitoru prema njegovim potrebama.
 • Realizuje postinvesticionu podršku postojećim firmama kroz provođenje aktivnosti na poboljšanju poslovnog okruženja, posjete firmama, rješavanje problema firmi sa kojima se susreću u svom poslovanju a u nadležnosti su opštinske administracije i prosljeđivanje višim nivoima vlasti problema iz njihove nadležnosti.
 • Priprema prijedlog akta (zaključak/odluka/rješenje) kojim se odobrava početak realizacije projekta iz Strategije i koordinira realizaciju projekata iz strategije,
 • Svakodnevno prati i prikuplja informacije o mogućim i dostupnim (objavljenim pozivima) sredstvima i uslovima za finansiranje projekata iz Strategije (banke, međunarodne institucije, kreditiranja/donacije; programima podrške (npr.MSP), finansiranju sa viših nivoa vlasti; razmjeni iskustava; primjerima dobre prakse i informacijama koje zatim distribuira svim akterima kojima mogu biti od koristi,
 • Izrađuje analize, periodične i godišnje izvještaje o realizaciji strategije, te predlaže mjere za unapređenje (dodatno uključivanje potrebnih odjeljenja/ izvršilaca, pojednostavljenje određenih postupaka, procedura, inicijative za promjene propisa koji imaju negativan uticaj na lokalni razvoj i dr.), i/ili ažuriranje Strategije

POSLOVI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Samostalni stručni saradnik za razvoj, preduzetništvo, turizam, i analitičko-statističke poslove

 • Prikuplja makroekonomske podatke i podatke o MSP, te sprovodi analize sektora i priprema ekonomski profil grada,
 • Sarađuje sa privatnim sektorom, predstavnicima privrednika i međunarodnim organizacijama za podršku privatnom sektoru, nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama,
 • Provodi godišnju anketu u cilju ispitivanja mišljenja, stavova i potreba poslovnog sektora, kao i njihovog zadovoljstva komunalnim uslugama i stanjem komunalne i druge infrastrukture,
 • Održava redovne kontakte i posjećuje lokalna MSP i preduzetnike,
 • Prikuplja inicijative privatnog sektora, definiše i redovno unapređuje pakete podrške za MSP, preduzetnike i potencijalne investitore,
 • Pruža usluge privatnom subjektima u bržem i efikasnijem dobijanju usluga i ostvarivanju prava,
 • Pruža stručnu i savetodavnu podršku MSP i preduzetnicima u procesu osnivanja (start-ap), održanja poslovanja, daljeg rasta i razvoja,
 • Prikuplja i redovno ažurira informacije o investicionim mogućnostima opštine i analizira sektorske mogućnosti, vrši identifikaciju poslovnih mogućnosti za ulaganje i prikupljanja informacija o poslovnom okruženju u RS i BiH,
 • Vodi i redovno ažurira bazu podataka o braunfild i grinfild lokacijama za investiranje, uključujući njihov pravno-imovinski status, stanje komunalne infrastrukture i troškove poslovanja,
 • Predlaže plan promocije investicionih potencijala opštine na internet stranici grada u investicionom vodiču, na sajmovima, prezentacijama, direktnim susretima sa potencijalnim investitorima i postojećim firmama, delegacijama privrednika i drugim zainteresovanim stranama, te kroz sektorske prezentacije za ciljane potencijalne investitore,
 • Provodi sistematizovan način servisiranja potencijalnih investitora od prvog upita, kroz pomoć  u identifikaciji investicionih lokacija, pomoći u pribavljanju dozvola za građenje i drugih dozvola potrebnih za realizaciju investicije koje su u nadležnosti opštine, te pružanje investitoru ostalih informacija prema njegovim potrebama
 • Predlaže realizaciju postinvesticione podrške postojećim firmama kroz provođenje aktivnosti na poboljšanju poslovnog okruženja, posjete firmama, rješava probleme firmi sa kojima se susreću u svom poslovanju a u nadležnosti su opštinske uprave i prosljeđuje višim nivoima vlasti probleme iz njihove nadležnosti
 • Sarađuje sa državnim organima, organizacijama i institucijama iz oblasti privrede i privatnog preduzetništva,
 • Učestvuje u planiranju i realizaciji planova i programa, te inicira mjere za unapređenje stanja u oblasti privrede i privatnog preduzetništva,
 • Priprema informacije, analizu i izvještaje o stanju u privredi na području grada,
 • Priprema godišnji plan podrške investitorima i priprema izvještaje o ralizaciji Plana podrške investitorima opštinskom načelniku,
 • Redovno vodi evidenciju o potencijalnim investitorima i o postinvesticionoj podršci postojećim kompanijama i radu na otklanjanju prepreka sa kojima se firme suočavaju u svom poslovanju
 • Učestvuje u aktivnostima vezanim za realizaciju pojedinačnih projekata/ programa iz Strategije, priprema informacije iz oblasti statistike

Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove

 • Prati propise iz oblasti za koje je zadužen;
  Vodi upravni postupak u predmetima osnivanja;
  Promjene podataka i prestanka obavljanja djelatnosti samostalnih preduzetnika;
  Vodi upravni postupak u predmetima odobrenja;
  Za obavljanje javnog prevoza i prevoza za vlastite potrebe;
  Vodi upravni postupak u predmetima licenci za taksi prevoznike i vozila taksi prevoza;
  Vodi upravni postupak u predmetima odobrenja privremenog prestanka obavljanja djelatnosti,
  Izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
  Vodi upravni postupak u predmetima davanja saglasnosti za izvođenje muzičkog programa uživo i produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima;
  Vodi upravni postupak u predmetima oslobađanja od plaćanja komunalne takse;
  Provodi sve aktivnosti u realizaciji projekta Regulatorne reforme (poslovi usmjereni na reformu adminstrativnih postupaka i uspostavljanje Registra administrativnih postupaka);
  Odgovoran je za primjenu kontrolnih postupaka i procedura propisanih za djelokrug njegovog rada;
  Aktivno učestvuje na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008;
  Aktivno učestvuje u dopuni novim i ažuriranju postojećih sadržaja internet stranice opštine.