• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Putna infrastruktura

Geografska pozicija Grada Prnjavor investitorima omogućava kraće vrijeme transporta roba uz niže troškove transporta.

Grad Prnjavor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na udaljenosti oko 50 km od granice sa Republikom Hrvatskom / Evropskom Unijom.

evropa
bih

Grad Prnjavor se nalazi na krajnjem istoku Banjalučke regije, na pravcu istok – zapad (Bliski Istok – Balkan – Evropska Unija), te na pravcu sjever – jug (Skandinavsko poluostrvo - Centralna Evropa – Jadransko more).

Grad je udaljena 55 km od međunarodnog auto-puta Beograd (Republika Srbija) – Zagreb (Republika Hrvatska), te 60 km od budućeg transnacionalnog koridora Vc, koji će povezivati centralnu Evropu sa regijom Jadranskog mora.

Najbliži međunarodni granični prelazi  su (po Klasifikaciji graničnih prelaza prema Službenom glasniku BiH, broj 39/12) :

 • Bosanska Gradiška – međunarodni granični prelaz I kategorije u drumskom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom (saobraćaj lica, svih vrsta robe i prevoznih sredstava), udaljenost 60 km,
 • Bosanski Brod - međunarodni granični prelaz II kategorije u drumskom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom (saobraćaj lica, svih vrsta prevoznih sredstava i svih vrsta roba, osim robe koja podliježe plaćanju akcize), udaljenost 53 km,
 • Rača - međunarodni granični prelaz I kategorije u drumskom saobraćaju sa Republikom Srbijom (saobraćaj lica svih vrsta robe i prevoznih sredstava), udaljenost 190 km,
 • Luka Šamac – međunarodni granični prelaz u riječnom saobraćaju (robni i putnički saobraćaj), udaljenost 100 km,
 • Međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju (aerodromi): Banja Luka (udaljenost 42 km), Tuzla (udaljenost 108 km), Sarajevo (udaljenost 198 km), Zagreb (udaljenost 197 km) i Beograd (udaljenost 255 km).

bl doboj

Grad Prnjavor je sa susjednim opštinama povezana mrežom saobraćajnica:

 • Magistralni put Banjaluka - Prnjavor - Derventa (M-16) u dužini od 43 km,
 • Regionalni putni pravac Čelinac - Prnjavor – Srbac (R-474) u dužini od 40 km,
 • Regionalni put Prnjavor – Doboj (R-474), u dužini od 10 km,
 • Južnim dijelom Grada prolazi željeznički putni pravac Doboj – Banja Luka,
 • Auto put u izgradnji Banja Luka – Doboj ukupne dužine od 72 km prolazi kroz neposrednu blizinu grada južnim dijelom Grada Prnjavor. Trenutno je u funkciji auto-put Prnjavor-Doboj dužine 36,6 km.

Grada Prnjavor je isprepletena gustom mrežom lokalnih puteva u dužini od 546 km (lokalni putevi 396 km i nekategorisani putevi 150 km).

 

Snimak ulaza u Prnjavor iz drona

 

 

Komunalna infrastruktura i usluge

Grad Prnjavor svake godine usvaja plan kapitalnih ulaganja, na osnovu koga se sistematski uređuje komunalna infrastruktura. Svake godine, Odsjek za razvoj i preduzetništvo sprovodi anketu o zadovoljstvu privrednika i preduzetnika komunalnom infrastrukturom i uslugama.

Upitnik o zadovoljstvu privrednika komunalnim uslugama

Rezultati ankete sprovedene u 2017. godini

Planove kapitalnih ulaganja, budžet za komunalnu infrastrukturu i rezultate ankete redovno razmatra Privredni savjet. Na taj način, participativno se sagledavaju potrebe poslovnog sektora i uzimaju u obzir prilikom planiranja kapitalnih investicija.

Izvor: Interkont Komerc d.o.o. (izvođač radova na distributivnoj mreži 2011l)

Plan kapitalnih ulaganja za 2019. godinu

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2017. godinu

 

Vijesti o kapitalnim ulaganjima